Last update : 2017-01-09
 

ROSTOVCHANKA

Name ROSTOVCHANKA
Accession number K-47668; AFRC-2220; PI-410881; PI-418565
Pedigree SKOROSPELKA-3-B/MIRONOVSKAYA-264[14][13][1000][17][15][1448];
Species TR.AE
Bot. variety lutescens[761][541][17][1448]
Habit W
Locality RUS:Rostov
Gene ne1,ne2[2][91][130]; Sr5+[77][117]; Kr1,kr2[769]; a-Amy-A1b/a,B1e,D1a,B3a[1910]; Glu-A1b/a,B1c,D1d[1309]; Glu-A1b,B1c,D1d[1705][2403]; Gli-A1b/c,B1b,D1g,A2n,B2b,D2e[1678]; Gli-A1b/c,B1b,D1(7),A2f,B2b,D2e[2296];
Synonym LINE-608-66[17][1861]; 608-66[17][1861];
Status CVR
Year 1973
Note Restricted_1986;
Originator Donskoi selektsentr
Recommended for RUS(6)[14][17][2191]
Years of use 1973-1985
Maturing ME[13][14][17][2191]; M[67]
Market class STR[413][1861]
Quality Hg[17][67][2026][2077]
Resistance Dr,Fr,Wh,Ut[1861]; Wh[38][59][2191]; Lr(biotype 20)[1993]
Tolerance
Moderate resistance Dr,Lg,Lr,Pm[2191]; Lg[1861]; Wh,Dr,Lg,Lr,Pm[17]; Pm,Wh,Lg[67]
Susceptibility Lr[67][1993][2172]; Lr(biotypes 77/1.2,77-C,62,6-23)[1993]; Sm[68]; Pm[1455]
Sensitivity
Insensitivity
Morphology Mod[1705]; Tal[67]
Comments Stepnaya (severokavkazskaya) ekologicheskaya gruppa[1861]. Sort-standart dlya ispytaniya na skorospelost po date kolosheniya v usloviyakh Rostovskoi oblasti[67].