Last update : 2017-01-09
 

KHARKOVSKAYA

Name KHARKOVSKAYA
Accession number
Pedigree LV-KHARKOV[34];
Species TR.AE
Bot. variety ferrugineum[34]
Habit W
Locality UKR:Kharkov
Gene ne1,Ne2s[2][81][123][131];
Synonym KRASNAYA-OSTISTAYA-KHARKOVSKAYA[34]; KHARKOVSKAYA-KRASNAYA-OSTISTAYA[34]; KHARKOVSKAYA-OSTISTAYA[000]; KHARKIVSKA[000];
Status LV
Year
Note
Originator Institut rastenievodstva im. V.YA.YUreva
Recommended for
Years of use
Maturing
Market class
Quality
Resistance
Tolerance
Moderate resistance Dr,Wh[34]
Susceptibility
Sensitivity
Insensitivity
Morphology
Comments