Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality TKM,UZB
Name Turkmenistan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Subtropicheskaya pustynnaya Sredneaziatskaya
Code 11-1
Moist dry
Heat above