Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality KAZ:CHimkent,Alma-Ata
Name Kazakhstan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Subtropicheskaya predgorno-polupustynnaya Sredneaziat
Code 12-1
Moist dry
Heat above