Last update : 2017-01-09
 

Locality

Locality KAZ:Tselinograd
Name Kazakhstan
Region Tsentralnaya Aziya
Province Sukhostepnaya Kazakhstanskaya
Code 7-4
Moist dry
Heat mean