Locality NZL
Name New Zealand
Region Avstraliya i Okeaniya
Province
Code AUS
Moist dry
Heat above