Locality AUS
Name Australia
Region Avstraliya i Okeaniya
Province
Code AUS
Moist dry
Heat above